Alkotóhét • 2015 

P|U|B | P|U|B

 Párhuzamos Univerzum Budán 

 
Buda­pest arcu­latát számos törté­nelmi és épí­té­szeti vélet­len ala­kí­totta. Milyen lenne vajon a Budai Vár, ha ezen ese­mé­nyek közül egyik vagy né­hány más­képp alakul? Ha a tö­rö­kök a pécsi dzsámihoz, vagy az egri mi­na­rethez hasonló jelen­tős​égű​ épí­té­szeti jelet hagy­nak maguk után? Ha a ​​Mátyás temp­lom tor­nyán ​​hagy­ma­kupola lenne, vagy ha más sisak kerül a Mária Mag­dolna templomra?


Az Alkotó­hét kere­tében nyis­sunk ablakot erre az alter­natív valóságra ​— mu­tas­suk meg, mi­lyen le­het­ne egy ​Pár­hu­za­mos Uni­ver­zum Budán!

Az Alkotó­hét közös kari témája, a „be­avat­kozás” a tan­szék pro­fil­jához illesz­ke­dően alap­vetően geo­met­riai módo­sí­tást jelent. A változ­tatást érte­lem­sze­rűen digi­tá­li­san cél­szerű végre­haj­tani, de a mó­do­sí­tott rész­let geo­met­ri­ája nem köte­lező, hogy 3D modell ren­de­re­lé­sé­ből szár­maz­zon.


• Baráth Éva • Czomba Fruzsina • Demeter Balázs • Ferenczi Nóra •
• Fodor Zita • Font Izolda • Gászpor Benedek •
• Háda Ádám • Horváth Kristóf • Kaiser Panka •
• Kovács Kornélia • Krähling Anna • Magyar Szabolcs • Nagy Norbert •
• Plébán Lívia • Polonyi Viktor • Sáfrány Anna Dóra • Szabó Réka •
• Takács Zsanett • Török Enikő • Varga Szilvia •Valid HTML 4.01 Tr.