Nemzeti Színház pályázat • Budapest, Erzsébet tér

Nemzeti Színház pályázat, Budapest • Látkép a Madách tér felől

Nemzeti Színház pályázat, Budapest • Madártávlati kép a Madách tér felől

Nemzeti Színház pályázat, Budapest • Madártávlati kép a Deák tér felől
 

Az Er­zsé­bet té­ri hely­színre 1997-ben ki­írt terv­pá­lyá­za­ton meg­vé­telt nyert terv egyik ér­de­kes­sé­ge, hogy alap­raj­za­it és met­sze­te­it egye­te­mi hall­gatók ké­szí­tet­ték, mint­egy ka­lá­ká­ban. A ter­ve­ző csak ak­kor for­dult hoz­zám, a­mi­kor már lát­szott, hogy a tö­meg­mo­dell­re sem­mi­képp nem lesz e­lég a le­adá­si ha­tár­idő­ig hát­ra­lé­vő idő.

A mo­dell ter­mé­sze­te­sen meg­fe­lelt az alap­raj­zok és met­sze­tek ak­tu­á­lis álla­po­tá­nak – ám az e raj­zo­kon (még) nem sze­rep­lő rész­le­te­ket ille­tő­en csak sza­bad­ké­zi váz­la­tok áll­tak ren­del­ke­zés­re. E váz­la­tok alap­ján – ter­mé­sze­te­sen a ter­ve­ző­vel tör­tént több­szö­ri kon­zul­tá­ció u­tán – ké­szült el ma­ga a mo­dell, még­pe­dig o­lyan (pl. a kő- és üveg­osz­tá­so­kat meg­mu­ta­tó) rész­le­tes­ség­gel, mely le­he­tő­vé tet­te, hogy a mo­dell a­dott irá­nyú ve­tü­le­tei ad­ják a hom­lok­za­ti raj­zo­kat.

Az itt be­mu­ta­tott ké­pek nem utó­la­gos, na­gyobb tu­dá­sú ké­sőbbi prog­ram­ver­zi­ók­kal „föl­ja­ví­tott” ver­zi­ók, ha­nem az 1997-es pá­lyá­zat­ban is hasz­nált ere­de­tik.


Strommer László     

Nemzeti Színház pályázat, Budapest • Madártávlati kép az Andrássy út felől
Tervező:

Patonai Dénes

3D.modell:

Strommer László