Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék

EN 

Új tanszéki honlap

Elindult a tanszék új honlapja: mgm.bme.hu . Az aktuális hírek már oda kerülnek, a megőrzendő korábbi tartalmakat pedig igyekszünk átköltöztetni, de egyelőre elérhetőek a korábbi címen is.

Demonstrá­tori pályázat

Tanszékünk demonstrátori helyet kínál azon felsőbb­­éves hallg­a­tóknak, akik a tanszék tárgya­iból legalább jó ered­ményt értek el.
Demonstrátori kiírás  

Tanszéki TDK témák

A tanszék által ajánlott TDK témák elérhetők a következő hivatkozáson: TDK téma címek 

Rektori Dicséret 2023

A 2023. június 7-én tartott Ünnepi Kari Tanács ülésen tanszékünk oktatója Strommer László Rektori dicséretben részesült, szívből gratulálunk!

Forma és szer­kezet speci­ali­záció – jelent­kezés 2023

Elkészült Forma és szerkezet specializáció weblapja: formstruct.bme.hu . A specializációra hivatalos jelentkezés a Neptunban lehetséges július 18.-ig, a jelentkezőktől az alábbi motivációs levél kitöltését kérjük: https://forms.gle/tAeKGEcxME5GWKHk9 .

Specializáció tájékoztató: 2023. június 15. csütörtök, 17 óra, Rajzi Tanszék 2-es terem.

További részletek a weblapon. Kérdés esetén forduljanak a rajzi, a szilárdságtani és a morfológia tanszékek kollégáihoz!

Mozaikok geometriája az anyagkutatásban

A Morfo­lógia és Geo­metriai Model­lezés Tan­szék munka­társai rész­vé­te­lével jelent meg tanul­mány a vi­lág egyik leg­tekin­télyesebb folyó­ira­tában, a Proceedings of the National Academy of Sciencesben (PNAS), melyben geo­met­riai ötleten ala­puló megol­dást java­solnak az egy­rétegű anya­gok szupra­mole­kuláris mintá­zatának fel­tér­képe­zésére. A tanul­mány vezető szer­zője Regős Krisztina, tanszé­künk dokto­randusz hall­gatója, és a Bázeli és a Berni Egyetem több kuta­tója mel­lett társ­szer­zője Domokos Gábor, tan­székünk kutató­professzora, és Konstantin S. Novoselov Nobel­díjas professzor.  PNAS   bme.hu     qubit.hu     index.hu   

Forma és szer­kezet speci­ali­záció – jelent­kezés 2022

Kedves Hallgatók! A Forma és szerkezet specializációra a hivatalos jelentkezés a Neptunban lehetséges július 12.-ig. A specializáción egy online kitölthető motivációs levelet szeretnénk kérni, ami elérhető a következő linken: forms.gle/8oH8TB6w2uotJjETA .

Kérdés esetén forduljanak a rajzi, a szilárdságtani és a morfológia tanszékek kollégáihoz!

Hall­gató a Forbes Maga­zin cím­lapján

A Forbes Magazin cím­lapján hozta az Építész­mérnöki Kar Kivá­ló­sági Dip­loma prog­ram­jában dip­lo­mázó Regős Krisztinával és téma­veze­tőjével, Domokos Gábor professzorral készí­tett interjút. Az interjú Krisztina szak­dolgo­zatának ered­mé­nyeit, az ered­mé­nyekhez vezető utat mutatja be.

A cikk elérhetősége: forbes.hu/legyel-jobb/gomboc-covid-felfedezes-tudomany-matematika-forma/ 

Regős Krisztina diploma­védése 2022. június 22-én, 16:00 órakor kez­dődik a K210-es teremben. Erre minden érdeklődőt szeretettel vár az Építész­mérnöki Kar két Dok­tori Isko­lája és a Mor­fo­lógia és Geomet­riai Modellezés Tanszék.

Év elő­adója, gyakorlat­vezetője • 2022.

lát­ha­tat­lan koc­ka után két lát­ható koc­ka is meg­je­lent a tan­szé­ken. Pék Johanna az év elő­adó­ja, Sipos András az év gyakor­lat­veze­tő­je dí­jat nyer­te el a kari HK-tól. Szív­ből gratu­lálunk!

Műegyetem Kiváló Oktatója • 2022.

A 2022. május 30-ai ünnepi szená­tusi ülé­sen tan­székünk okta­tója, Pék Johanna a Mű­egye­tem Kiváló Okta­tója kitün­tetésben része­sült. A kitün­tetésben azon oktatók része­sül­hetnek akiket az összes általuk okta­tott kurzuson együtt­véve lega­lább száz hall­gató véle­mé­nyezett, és az egye­tem minden karát figye­lembe véve az első öt helyen szerepeltek. Szív­ből gratu­lálunk!

Forma és szerkezet speci­ali­záció

Tudj meg többet az új specializációról, amit az MGM, a Rajzi és a Sziltan tanszékek közösen hirdetnek meg. Innovatív és hiánypótló tárgyak, korszerű tudás jellemzi a képzést. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Specializáció bemutató prezentáció 

Marjorie Senechal a Penrose-féle csempé­zésről

A BME Alkal­mazott Mate­matika Nap kere­tében Marjorie Senechal tart elő­adást Penrose Tilings and the Imagination címmel 2022. április 20-án 15:00 órakor a BME K épü­let 350-es ter­mé­ben. Az angol nyel­vű elő­adás az 50 éves Penrose-féle csem­pézés tudo­mányos, geo­metriai és művé­szeti hatá­sát mutatja be.

A látha­tatlan kocka • 2022.

2022. március 3-án, a Magyar Építő­művészek Szövet­ségének szék­házában tartott elő­adást Domokos Gábor, a ÉPK professzora, A lát­ha­tat­lan kocka címmel. Az elő­adásról, amely Mor­foló­gia és Geo­metriai Model­lezés Tanszék és az MTA-BME Morfo­dina­mika Kuta­tó­csoport kuta­tási ered­mé­nyeibe ad bete­kintést, fel­vétel készült, amely meg­tek­inthető itt: www.youtube.com/watch?v=qeW8w4TFPTI 

Év oktatója díj • 2020.

Tanszékünk oktatója, Pék Johanna tanárnő nyerte el az ÉPK hallgatóinak OHV véleményei alapján a karon az Év oktatója címet.

Év gyakorlatvezetője díj • 2019.

Tanszékünk oktatója, Pék Johanna tanárnő nyerte el a karon az Év gyakorlatvezetője címet, melyet az ÉPK hallgatóinak szavazata alapján a HK adott át.

Online BIM szótár

Tanszéki oktatóink kezdeményezésére és egy társszervezettel (Brick Data) együttműködve a BIMdictionary projekt keretében elkészült a projekt BIM szótára alapszókincsének magyarra fordítása. A szótár a következő linken érhető el: www.bimdictionary.com
A fordítási és szakértési projekthez az alábbi LinkedIn csoporton keresztül lehet csatlakozni: BME BIM Team Budapest
Szívesen látunk további, leendő közreműködőket!

Labor­bemutató • 2018.

A KépKocka építész média kör közreműködésével készült egy rövid videó az Építészeti Informatika Laborról. Köszönjük a munkájukat! vimeo.com/mszo/epinflab 

Siker az eCAADe konferencián• 2018.

2018. szeptember 18-22. között Lodz-ban, Lengyelországban rendezték az eCAADe, a "Számítógéppel segített építészeti tervezés oktatása és kutatása Európában" nevű szakmai szervezet éves konferenciáját. Több, mint 40 országból voltak jelen, a tengerentúlról is jelentős számban képviseltették magukat a világ neves egyetemei. A mintegy 180 előadás közül kollégánk, Kovács Ádám Tamás prezentációját közönségszavazat alapján a Bentley Systems által alapított, a konferencia legjobb prezentációja díjjal jutalmazták.

Kedves Gábor!

Nagyszerű ember voltál!
Szerettünk, és fájdalommal vesszük tudomásul, hogy már csak lélekben vagy köztünk.
Nyugodj békében!

Év előadója díj • 2018.

Tanszékünk oktatója, Pék Johanna tanárnő nyerte el az Év előadója címet, melyet az ÉPK hallgatóinak szavazata alapján a HK adott át. (A tanultak alapján az elsőévesek megszerkeszthetik a kocka vetett árnyékát más fényirány mellett is!)

Koncepció az építész­informatika oktatásról • 2017.

Ezt az összefoglalót azért készítettük, hogy a BME Építészmérnöki Karán tanuló és oktató kollégáknak rövid áttekintést adjunk tanszékünk építészinformatika oktatásával kapcsolatos jövőbeni terveiről, oktatási koncepciójáról és az ezen a területen eddig elért eredményeiről. Az oktatási koncepciót annak szellemében készítettük, hogy új diszciplínák oktatásával a végzett hallgatók diplomájának értékét növeljük, igazodjunk a nemzetközi trendekhez és segítsük elő a BME-n szerzett diplomák versenyképességének megőrzését itthon és külföldön egyaránt. Bővebben 

Élet és Tudomány cikk­pályázat • 2017

Tanszékünk két TDK-zó hallgatója, Krajnyák Bence és Lajtos Levente harmadik helyezést ért el a BME, a Pro Progressio Alapítvány, valamint az Élet és Tudomány közös cikkíró pályázatán, Szerkesztett látás című munkájukkal.

A díjátadóról készült beszámoló itt olvasható.

Alkotóhét

A BME Építészmérnöki Kar Alkotóhetének keretében, a KépKocka öntevékenykörrel együttműködésben megrendezzük a KÉPesítés: Szellemváros című workshopunkat. Az alkotóhét során Budapest nevezetes helyeit mutatjuk be emberek nélkül, fotókon és videófelvételeken, egyfajta szellemvárosként bemutatva azt.

Ehhez újszerű digitális képszerkesztési, fotózási és vágó technikákat mutatunk be. Zsitva Tibor épületfotográfus pedig vendégelőadóként fog segíteni abban, hogy hogyan érdemes városi tereket, épületeket fotózni.

Lássunk a falakon át! Open Knowledge Meetup • 2017.

Az Építészeti Ábrázolás Tanszék és a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya közös Meetupot szervez. Both András (Lechner Tudásközpont) fog előadást tartani a nyilvános építésügyi adatokról és Kovács Ádám (Építészeti Ábrázolás Tanszék) pedig Transzparens digitális tervezés BIM alapon címmel tart előadást. Időpont: 2017. március 23. csütörtök 19:00, helyszín: K épület 2. emelet 18.

Magyar Tudomány Ünnepe • 2016.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos programsorozatához kapcsolódóan a tanszék és a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya közös szimpoziumot szervez Információs infrastruktúra és kollaboratív kutatás címmmel. 2016. november 21. 11:00–13:00 • Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.ép. 2.em. 16.

CAADencia az építészetben

Az Építészeti Ábrázolás Tanszék CAADencia az építészetben címmel nemzetközi workshopot és konferenciát rendez.
A rendezvényre a CAAD szoftverek gyártóinak vezető tagjaival együttműködésben 2016. június 16-17-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán kerül sor. A rendezvény központi témája az építészek változó szerepe annak tükrében, hogy az információtechnológia mennyire épül be a tervezési folyamatba.

Alkotóhét • 2016.

A BME Építész­mér­nöki Kar a ta­va­szi félév­ben is­mét meg­ren­de­zi az Alkotó­hetet. A 2016-os alkotóhét eredményeként a BME campusát bemutató fotó- és videótár létrehozását tűztük ki célul. A program során meghívott előadók segítségével ismerkedünk meg az épületfotózással, majd gyakorlott fotósok vezetésével dokumentáljuk az egyetem épületeit. Az alkotásokat egy webes felületen szabadon elérhetővé és felhasználhatóvá tesszük a BME hallgatói és dolgozói számára.

Magyar Tudomány Ünnepe • 2015.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos programsorozatához kapcsolódóan a tanszék munkakonferenciát szervez Geometriai modell és építészeti konstrukció a virtuális térben címmmel. 2015. november 10. 10:15–12:00 • Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.ép. 2.em. 18.

Munka­látogatás • Johan­nes Kepler Universität, Linz

Tanszékünkön járt a linzi Johannes Kepler Universität web­science-el, e-learninggel, b-learninggel fog­lal­ko­zó mun­ka­tár­sai Prof. Johann Höller és Prof. Johann Mitten­dorfer ve­ze­té­sé­vel. Tanszé­künk munka­tár­sai be­mu­tat­ták az el­múlt 5 év­ben fej­lesz­tett ok­ta­tá­si mód­sze­re­ket, tan­anya­go­kat, a digi­tá­lis esz­kö­zök e-learnig és b-learnig terü­le­tén készí­tett meg­ol­dá­sokat, új okta­tási keret­ren­dszer al­kal­ma­zá­sát. Fotók •>

Alkotó­hét • 2015.

A BME Építész­mér­nöki Kar a ta­va­szi félév­ben is­mét meg­ren­de­zi az Alkotó­hetet. Az Épí­té­sze­ti Ábrá­zolás Tan­szék alkotó­heti prog­ram­ja – a tan­szé­ken ok­ta­tott tár­gyak­hoz kap­cso­lód­va – az Alkotó­hét témá­jául szol­gá­ló Bu­dai Vár vala­mely épü­le­tén vég­zett vir­tu­ális geo­met­ri­ai be­avat­ko­zás. Bővebben 

Alkotó­hét • 2014.

A BME Építészmérnöki Kar tervezési tárgyakat oktató tanszékei minden tanév tavaszi félévében megrendezik az Alkotóhetet. Az Építészeti Ábrázolás Tanszék multimédiás alkotóheti projektet hirdet a hallgatók számára.

Az alkotóheti program – a tanszéken oktatott tárgyakhoz kapcsolódva – az Alkotóhét helyszínéül szolgáló Várkert Bazár felújított részleteit/befejező munkáit rögzítik videófelvételeken. Bővebben 

Alkotó­hét • 2013.

A BME Építészmérnöki Kar tervezési tárgyakat oktató tanszékei minden tanév tavaszi félévében megrendezik az Alkotóhetet. Az Építészeti Ábrázolás Tanszék multimédiás alkotóheti projektet hirdet a hallgatók számára.

Az alkotóheti program – a tanszéken oktatott tárgyakhoz kapcsolódva – az Alkotóhéten folyó hallgatói és oktatói tevékenység filmes dokumentálására irányul. Bővebben 

Labor­átadás • 2013.

A BME Építészmérnöki Karán – egyetemünk több éves ingatlanfejlesztési projektjének keretében – elkészült 60 munkahelyes építész–informatika labor átadására 2013. február 15-én, pénteken, 10 órakor kerül sor. A labort dr. Péceli Gábor, egyetemünk rektora adja át a használóknak.

Külön köszönetet mondunk Frendl Ilonának és Frendl Ervinnek, valamint a Graphisoft R&D Részvénytársaságnak a laborok építéséhez nyújtott anyagi támogatásukért, és munkájukért a tervezőknek és a kivitelezőknek.

K. épület / ajtó­szám kereső

A BME K. épület ajtószámainak cserélése utáni állapotot mutató alaprajzok 

Tanszéki rendezvény

Peredy József emeritusz professzor köszöntése 80. születésnapján 2010. május 19-én, szerdán, 15 órakor az Oktatói Klubban. Fotók 

Tanszékünk rendezte a PICT e-konferenciát

Tíz országból 69 résztvevővel 2005. május 8-21. között a PICT projekt e-konferenciát tartott, amelynek lebonyolítója tanszékünk volt. A PICT (Planning Inclusion of Clients through eTraining) projekt a Leonardo program egyik témájaként azt kutatja, hogy miként lehet elektronikus eszközökkel (világháló, táv­oktatás stb.) a civil szférát bevonni a településtervezésbe. Négy európai országból, Belgiumból, Görögországból, az Egyesült Királyságból és Magyarországról önkormányzatok, egyetemek és szakértők vesznek részt a kutatásokban. Magyarországot az Építészeti Ábrázolás Tanszék, a WebHu Kft, illetve Abony város önkormányzata, és szakértők képviselik.

Kronoszkóp az Aquincumi Múzeumban

Amikor a laikus rájön, hogy a rómaiak nem csak térdmagasságig építkeztek… Az eredeti cikk